ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПНОИР

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция по проекта „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Той се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 2 538 121, 08 лв. Бенефициент е Икономически университет – Варна, в партньорство с Технически университет - Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Основната цел на проекта е модернизиране на образователния продукт, който предлагат четирите висши училища чрез създаване на нови учебни програми и специалности, внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи в различни направления.

Общо тринадесет чуждестранни висши училища - асоциирани партньори от общо осем европейски държави, участват като приемащи и изпращащи организации за провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели от българските висши училища – партньори по проекта. Предвидени са мобилност за обучение и научноизследователска дейност на постдокторанти, учени, изследователи, както и гостуване на чуждестранни преподаватели. Развитие на умения за кариерно ориентиране на студенти чрез семинари с участието на експерти от бизнеса с цел реализиране на младите специалисти и успешното им адаптиране към пазара на труда, също е цел на проекта.

Той е стартирал на 14.07.2021 г. и ще продължи до 31.12.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна