ДВА НОВИ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ „ВЪЗХОД“

Подписани са два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът на Медицински център „Д-р Даниела Василева“ ЕООД в гр. Провадия е по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и е свързан със закупуване на ново поколение акушеро-гинекологично оборудване за качествена гинекологична профилактика и ранен скрининг на онкологични заболявания и вродени аномалии в развитието на плода. Той е на стойност 58 973, 59 лв. и е със срок на изпълнение 12 месеца.

Проектът на земеделския производител Тодор Радев от село Стефан Караджа, Община Вълчи дол, е по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Стойността на инвестицията е 80 400 лв. С европейските средства ще бъде закупен нов трактор, с помощта на който бенефициентът ще модернизира стопанството си. Проектът ще продължи до 30.06.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна