Новини от ОИЦ

     Екип на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ , Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представи днес в Русе условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ .  В подготовката и осъществяване на информационния ден взе участие и Областният информационен център – Русе.

Екипът на Областния информационен център-Варна взе участие в информационен ден за представяне на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Кампанията е организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в качеството й на Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, а Варна е домакин на първото от поредица събития.

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих” Даниел Димитров и Галина Иванова, председател на УС на СНЦ „Зорница” бенефициент, подписаха първия договор за изпълнение на проект „Предприемачество - перспектива за успешно развитие” по процедура BG05M9OP001-1.035 „МИГ ИСПЕРИХ ОПРЧР1 Развитие на предприемачеството” от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Основната цел на проекта е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост и допринасяне за създаването и развитието на устойчив малък бизнес в Лудогорската община.

Над 600 деца са постигнали двете най-високи нива по скалата на Уекслер за детска интелигентност и са започнали първи клас с отлична подготовка, отчете на заключителна пресконференция екипът на проекта  BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Община Русе, а нейни парньори са детските градини „ Детелина“, „Звездица“ , „Снижанка“, „Русалка“, „Зора“ и „Незабравка“.  Финансирането е от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Областният информационен център-Варна проведе обучение на общински служители за функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз 2014-2020 - ИСУН2020.

39% от средствата, заложени в бюджета на община Благоевград за 2019 г., се очаква да постъпят като финансиране на проекти по програми на Европейския съюз и други международни програми. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на общинския бюджет, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Обществени сгради в Провадия се обновяват с европейско финансиране. През 2018 г. общината работи по изпълнението на проекти за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се изпълняват няколко проекта, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сгради от публичната и частна инфраструктура.

На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат, МИГ Завет – Кубрат проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”.

В събитието взеха участие 50 представители на публичния и частния сектор, неправителствени организации и заинтересовани граждани.

Конференцията откри Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Мехмедова. Приветствия към участниците отправиха кметът на община Кубрат Алкин Неби и заместник - кметът на община Завет арх. Денис Татар.

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) одобри проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат: „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР.

Проектът е сред общо осемте за страната одобрени проекти от Програмата.

За повече информация:

В навечерието на коледните празници директорът на Националната професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” гр. Разград връчи сертификати на поредните десет ученици, участвали в проект „Ученически практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците  отработиха по 240 часа през месеците от октомври до декември т.г. в четири предприятия в областния център – „Дружба” АД, „112 БГ” ООД, „Балканфарма – Разград” АД и „ГХ Трейд” ЕООД.