Единадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ - 13-14.06.2019 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Окончателен протокол 565.7 KB
Дневен ред на Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ (16.11.2018 г.) 512.73 KB
1.1 Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2018 г. 2.08 MB
1.2 Резюме за гражданите 12.94 MB
1.3 Таблица за отчитане на финансовите индикатори 20.08 KB
2.1. Изменение на КПО по процедура „Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата“ 304.38 KB
2.2. Изменение на КПО по процедура „Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение“ 313.3 KB
2.3. Изменение на КПО по процедура „Специализирани обучения за териториалната администрация“ 408.56 KB
3.1. КПО по процедура „Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация“ 406.17 KB
3.2. КПО по процедура „Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация“ 414.79 KB
3.3. КПО по процедура „Разработване на Национална стратегия за околна среда и развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“ 525.05 KB
4.1 Индикативна годишна работна програма за 2019 г. (първо изменение от 13.06.2019 г.)) 409.95 KB
4.2 Съгласувателна таблица 488.8 KB
Годишен доклад за изпълнението на ОПДУ за 2018 г. (презентация) 979.07 KB
Първо изменение на ИГРП 2019 (презентация) 724.68 KB
Изпълнение и напредък по ОПДУ към 31.05.2019 (презентация) 7.03 MB