ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

На основание чл. Чл. 15. (1) от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. администрацията на Министерство на транспорта и съобщенията организира обществено обсъждане на проекта на програма.

Идентифицирани са следните цели на политиката (ЦП), за реализацията на които ПТС ще допринесе:

- ЦП 3 „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността“ със специфична цел: „Развитие на  устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна, стабилна и интермодална TEN-T“.

- ЦП 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност“ със специфична цел: „ Насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност като част от прехода към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии“.

Формулираните приоритети по ЦП 3 по програмата са:

1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“;

2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа“ и пътни връзки;

3. „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“;

Приоритет 4 „Интермодалност в градска среда“ допринася за реализацията на ЦП 2.

В допълнение приоритет „Техническа помощ“ подпомага изпълнението на ПТС, повишава административния капацитет и публичната подкрепа.

Приоритетите на ПТС допринасят за реализацията на Зелената сделка, както и на Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на ЕК, която предвижда транспортния сектор да намали значително своите емисии и да стане по-устойчив, както и екологичната мобилност да бъде новия метод за растеж на транспортния сектор. Предвидените инвестиции насърчават употребата на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, подобряват качеството на пътната инфраструктура и допринасят за намаляване на вредното въздействие върху околната среда на транспорта. Една от основните задачи, дефинирани в стратегията е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. За изпълнението й ще допринесат предвидените инвестиции по ПТС за развитие на TEN-T мрежата на територията на страната и за внедряване и последващо развитие на интелигентни транспортни системи във видовете транспорт.

ПТС ще допринесе и за постигане на стратегическите цели на националната транспортна политика, дефинирани в „Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.”, а именно „Повишаване на ефективността и конкурентноспособността на транспортния сектор“, „Подобряване на транспортната свързаност и достъпност“ и „Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор“.

Предвидените инвестиции по приоритет 1 ще допринесат за привличането на пътнически и товарен трафик към железопътния транспорт чрез подобряване качеството на железопътната инфраструктура. Развитието на железопътната инфраструктура по TEN-T е от съществено значение за постигане на стратегическите цели на Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на ЕС, националната транспортна политика и за изпълнението на препоръките на Европейския семестър. С предвидените инвестиции ще се подобри транспортната свързаност и достъпност при ограничаване на отрицателните ефекти върху околната среда и климата, което ще спомогне за повишаване на ефективността на транспортния сектор и за насърчаване на икономическото развитие. За развитие на железопътната инфраструктура и подобряването на интермодалността се предвиждат инвестиции и по приоритет 3. Проектите са за подготовка на строителството на градска железница, изграждане на железопътни връзки към летища, както и за изграждането и реконструкцията на гаровите комплекси.

За отстраняване на „тесните места“ по пътната инфраструктура са предвидени инвестиции по приоритет 2. С подобряване на свързаността и безопасността на движението, ще се повиши ефективността на транспорта и ще се намали броя на пътните инциденти. Подобрените технически и експлоатационни параметри на пътната инфраструктура ще имат и положително въздействие върху околната среда и климата, което се изразява в намаляване на отделяните вредни емисии. С изграждането на новите участъци ще се допринесе, както за постигане на стратегическите цели на националната транспортна политика и за Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на ЕС, така и за изпълнението на препоръките на Европейския семестър.

Посредством приоритет 3 ще се осигури още развитието на интелигентни транспортни системи и внедряването на иновативни решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T, в съответствие с целите на националната транспортна политика, Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на ЕС и препоръките на Европейския семестър. С постепенното завършване на TEN-T се очаква по-добра интеграция на националната транспортна мрежа в тази на ЕС и подобряване на връзките със съседните страни.  Предвидени са и инвестиции за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на РПМ. Интервенциите са  за пътните участъци между някои от най-големите градове в страната, в които НПКАВ идентифицира транспорта като замърсител на въздуха. В допълнение ще бъде подкрепено изграждането на зарядна инфраструктура за алтернативни горива и в пристанищата за обществен транспорт. За постигане на целите на националната и европейска транспортна политика, ще допринесат предвидените инвестиции по ПВУ, програмите за околна среда и за регионално развитие за периода 2021-2027 г., за подмяна на високоемисионните автомобили с електрически.

Инвестициите по приоритет 3 ще допринесат за развитие и разширение на вътрешно водни и морски пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизация и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт, строителство на железопътни връзки към летище Бургас и летище Пловдив, както и тези за развитие на железопътните възли Горна Оряховица, Русе и Варна. С развитието и разширението на пристанищните съоръжения ще се създадат необходимите условия и предпоставки за извършване на мултимодални операции. Изграждането на връзки между пътническите железопътни гари и летищата на Бургас и Пловдив по приоритет 4, както и развитието на железопътните възли в Горна Оряховица, Русе и Варна ще улесни пътниците при ползване на комбиниран транспорт, ще съкрати значително времето за придвижване между гарите и летищата и ще създаде условия за увеличаване на пътникопотока и за подобряване на условията  и комфорта при пътуване. Ще бъде повишена степента на използване на обществения транспорт. Това ще доведе до намаляване на задръстванията, нивата на шум и замърсяване, както и на пътно-транспортните произшествия. Реализацията ще има положителен ефект върху околната среда и климата, който се изразява основно в намаляване на вредните емисии при редуциране употребата на автомобилния транспорт в тези градове. Така ще бъдат създадени възможности за постигане и на устойчива мултимодална градска мобилност на базата на плановете за устойчива градска мобилност.

Изменението на климата би могло да има значителни икономически и социални последици и неблагоприятни въздействия, включително за транспорта. Подобрените технически и експлоатационни параметри на транспортната инфраструктура, водещи до оптимизиране на трафика и намаляване на задръстванията, както и насърчаването на употребата на екологосъобразни видове транспорт, включително чрез изграждането на зарядна инфраструктура за алтернативни горива, в съответствие с Интегрирания план в областта на енергетиката и климата, допринасят за намаляване на отделяните вредни емисии.

 Изпълнението на ПТС ще има конкретен принос по политиката за изменение на климата основно чрез увеличаване дела на железопътния транспорт, модернизация на пътната инфраструктура за осигуряване оптимални скорости на движение при оптимален режим на автомобилните двигатели и създаването на необходимите предпоставки за употребата на алтернативни горива в транспорта. Включени са мерки за адаптиране срещу значимите климатични рискове като наводнения, свлачища и др., в съответствие с Националната стратегия за адаптация към изменението на климата, осигуряващи устойчивост на обектите.       

Предвидените инвестиции допринасят за постигане на устойчиво развита транспортна система и създават необходимите предпоставки за подобряване на мобилността на хора и стоки, което ще насърчи развитието на вътрешния пазар и конкурентноспособността на Общността, териториалното, икономическо и социално сближаване и опазването на околната среда.

Програмата е съ-финансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

По време на общественото обсъждане ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на ПТС.

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят своя интерес  до 20 юли 2022 г. на следния e-mail: mgeorgiev@mtitc.government.bg . Потвърдилите участници ще получат линк за участие в общественото обсъждане.

Общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 22 юли 2022 г. от 10:00 ч.