Оценка на приноса на подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за постигането на целите по всеки приоритет на ОПТТИ 2014-2020