ЕК одобри финансирането за участъка от Драгоман до София от АМ „Европа“

С Решение на Европейската комисия е одобрен Формулярът за кандидатстване за финансиране на проект „Автомагистрала Европа от км 15+500 до км 48+903“, включен в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Одобрената от ЕК финансова помощ е в размер на 215 870 384 евро.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет. Трасето на АМ „Европа“ е част от „основната“ трансевропейска транспортна мрежа и е важна връзка с Ориент/Източно-Средиземноморския коридор. Автомагистралата е част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София.

Проектът, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., включва два подучастъка:

  • Подучастък 1 е от Драгоман до Сливница ( от км 15+500 до км 32+447,20). Модернизацията на  близо 17 км отсечка е изпълнена и от юни 2021 г. трасето е в експлоатация. Габаритът на модернизирания път е разширен до 27 м;
  • Подучастък 2 е от Сливница до Софийския околовръстен път (км 32+447,20 до км 48+903) с дължина 16,4 км. Договорът за строителство бе подписан на 22.12.2021 г., а за надзор на 27.07.2022 г. За обекта има одобрен ПУП и се извършват отчуждителните процедури. Планира се до средата на годината да започне строителството в 6 км отсечка, за която ще има фронт за работа.

Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване броя на пътно-транспортните произшествия и на пострадалите; ще се повиши безопасността и скоростта на движение, ще се спести  времето за пътуване.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.

Понече информация за проекта