Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив

Пълно наименование на проекта

Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези

BG16M1OP001-1.001-0002-C03

Фонд

Кохезионен фонд

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

Южен централен район

Кратко описание на проекта

Премахване на съществуващи пресичания на железопътната линия с друг наземен транспорт на едно ниво и изграждане на четири  нови пътни надлези по трасето Септември - Пловдив.

Описание на проекта и цели 

Основните цели на проекта са свързани с премахване на ограниченията за скорост, увеличаване капацитета на потоците на железопътния и автомобилен трафик, подобряване на екологичната обстановка, опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите на вредни газове, намаляване на негативното въздействие върху урбанизираните територии от преминаване на железопътната линия. Чрез премахването на пресичанията на железопътната линия с друг наземен транспорт ще се постигнат изискванията за безопасност и надеждност при нормална експлоатация на железопътната линия.

Проектът е част от големия инфраструктурен проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс-европейската железопътна мрежа” и включва изпълнението на следните дейности:

Изграждане на нов пътен надлез в междугарието Септември–Пазарджик в близост до с. Ковачево;

Изграждане на нов пътен надлез в междугарието Огняново –Стамболийски в близост до село Триводици;

Изграждане на нов пътен надлез в района на гара Стамболийски;

Изграждане на нов пътен надлез в района на гара Тодор Каблешков.

Резултати, постижения, влияние 

Премахнати 4 прелеза, заменени с надлези,  в резултат на което се повишава безопасността, свеждане до минимум на риска от  инциденти и жертви.

Премахнати ограничения за скорост, повишен капацитет на потоците на железопътния и автомобилен трафик.

               

Бюджет на проекта

20 286 405.24 лева

% принос на ЕС

85 %

Европейско съфинансиране в лева

14 393 810.21лева

Национално съфинансиране в лева

2 540 084.16 лева

Собствени средства

3 352 510.87 лева

Начална дата

19.08.2016 г.

Финална дата

30.10.2018 г.

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1

Информация за проекта може да откриете тук

Таг