Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

BG16M1OP001-3.001-0008-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

България, Северна и Югоизточна България, Югоизточен

Кратко описание на проекта 

Жп гара Карнобат, която се намира на железопътната магистрала Пловдив – Бургас и е част от европейския коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, не е ремонтирана повече от 33 години.

След реконструкцията, гарата ще бъде приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Описание на проекта и цели 

В резултат от дългогодишната експлоатация, приемните сгради на жп гарите в България са в много лошо състояние. Това налага тяхната модернизация, преустройство и ремонт, включително и на инсталационните системи в тях. Тези действия имат за цел да се приведе състоянието на гаровите комплекси да бъдат в съответствие с европейските стандарти в областта, което да гарантира сигурността на пътниците и предлагането на качествени услуги за тях. Успоредно с това, гарата ще бъде приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Външният вид на гарите е от голямо значение за имиджа на железопътния транспорт. Те в много случаи са лицето на железницата. Не случайно в Европа големите гари са превърнати в търговски центрове с магазини, ресторанти и паркинги. За обновяването и реконструкцията на старите гари и за строителството на нови е необходимо разработването на различни концепции, съобразени с местоположението на всяка една от тях. От особена важност е организацията на обслужването в гарите, за да бъдат създадени необходимите удобства и комфорт за пътниците.

В обхвата на настоящото проектно предложени се предвижда изпълнението на строително монтажни работи по следните подобекти: кантарна кабина; административна сграда „Омнибусна рампа“; Пост 1; Пост 2; Пост 3; Пост 4; Пост 5; Пост 6; приемното здание; магазия "Омнибусна рампа", товарна гара Карнобат; външен водопровод; перони 1, 2 и 3; пешеходния подлез; обслужващите рампи и помпената станция.

Бюджет на проекта

6 381 130.50 лв.

% принос на ЕС

85.00 %

Европейско съфинансиране в лева

4 590 800.77

Национално съфинансиране в лева

810 141.31

Собствени средства

в лева

980 188.42

Начална дата

01.02.2016

Финална дата

28.02.2022

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. Княгиня Мария Луиза 110

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1

http://2020.eufunds.bg/bg/2/0/Project/Details?contractId=r3HQO%2BXUmnM%3D&isHistoric=False

Таг