Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

Пълно наименование на проекта

Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

BG16M1OP001-3.001-0008-C01

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

ОПТТИ 2014 - 2020

Държава

България

Регион

България, Северна и Югоизточна България, Югоизточен

Кратко описание на проекта 

Жп гара Карнобат, която се намира на железопътната магистрала Пловдив – Бургас и е част от европейския коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, не е ремонтирана повече от 33 години.

След реконструкцията, гарата ще бъде приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Описание на проекта и цели 

В резултат от дългогодишната експлоатация, приемните сгради на жп гарите в България са в много лошо състояние. Това налага тяхната модернизация, преустройство и ремонт, включително и на инсталационните системи в тях. Тези действия имат за цел да се приведе състоянието на гаровите комплекси да бъдат в съответствие с европейските стандарти в областта, което да гарантира сигурността на пътниците и предлагането на качествени услуги за тях. Успоредно с това, гарата ще бъде приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Външният вид на гарите е от голямо значение за имиджа на железопътния транспорт. Те в много случаи са лицето на железницата. Не случайно в Европа големите гари са превърнати в търговски центрове с магазини, ресторанти и паркинги. За обновяването и реконструкцията на старите гари и за строителството на нови е необходимо разработването на различни концепции, съобразени с местоположението на всяка една от тях. От особена важност е организацията на обслужването в гарите, за да бъдат създадени необходимите удобства и комфорт за пътниците.

В обхвата на настоящото проектно предложени се предвижда изпълнението на строително монтажни работи по следните подобекти: кантарна кабина; административна сграда „Омнибусна рампа“; Пост 1; Пост 2; Пост 3; Пост 4; Пост 5; Пост 6; приемното здание; магазия "Омнибусна рампа", товарна гара Карнобат; външен водопровод; перони 1, 2 и 3; пешеходния подлез; обслужващите рампи и помпената станция.

Бюджет на проекта

6 381 130.50 лева

% принос на ЕС

85.00 %

Европейско съфинансиране в лева

4 590 800.77 лева

Национално съфинансиране в лева

810 141.31 лева

Собствени средства

в лева

980 188.42 лева

Начална дата

01.02.2016 г.

Финална дата

28.02.2022 г.

Бенефициент

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

ЦУ, София, 1320, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110

Уеб сайт на проекта

https://www.rail-infra.bg/bg/1

Информация за проекта може да откриете тук 

Таг