Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

Пълно наименование на проекта

Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

BG16M1OP001-2.002-0003-C01

Фонд

Кохезионен фонд

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

Държава

България

Регион

Североизточен и Северен централен,Област Велико Търново и област Русе

Кратко описание на проекта

Трасето АМ ,,Русе - Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа на територията на България, съгласно Регламент ЕС 1315/2013 г. Автомагистралата ще свързва Рейнско-Дунавски и Ориент/Източно Средиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление Север-Юг.

Описание на проекта и цели

Изпълнението на проекта включва проектиране на идеен и технически проект, изработване на доклад за ОВОС и ДОСВ, археологически проучвания, изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието и технически контрол по част „Конструктивна“, изготвяне на планове за управление на околната среда и за собствен екологичен мониторинг на ОС и извършване на одит по пътната безопасност на фаза идеен и технически проект, изработване на проект ПУП-ПП за обект: АМ ,,Русе - Велико Търново“, участъци ,,Русе - Бяла“ и ,,Обхода на гр. Бяла“. Основните технически параметри на пътя са следните: проектна скорост 120 км/час, пътен габарит А-27 и товароносимост на пътната настилка 11,5 т/ос.

Изпълнението на проекта ще допринесе за удовлетворяването на общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, а именно „Развитие на устойчива транспортна система“, както и на втората специфична цел на програмата - „Отстраняване на „тесните места“ по пътната Транс-европейска транспортна мрежа“.

Резултати, постижения, влияние

Изграждането на автомагистрален път по направлението Русе - Велико Търново ще облекчи изключително товаропотока, ще доведе до съществено намаляване на пътно-транспортните произшествия по съществуващия път I-5. Пътят е част от Паневропейската магистрала (Европейски транспортен коридор номер IX), свързваща Европа с Истанбул и Близкия Изток, а оттам и с Африка.

 Новата автомагистрала ще намали преминаването на тежкия трафик от населените места, с което ще се ограничат негативните екологични въздействия, отразяващи се на населението.

Бюджет на проекта

Обща стойност на проекта – 1 502 411.04 лева

% принос на ЕС

 85 %

Европейско съфинансиране в лева

1 277 049.38 

Национално съфинансиране в лева

225 361.66 

Начална дата

10.04.2017 г. (дата на договора за безвъзмездна финансова помощ)

Финална дата

28.07.2020 г. (краен срок на договора за безвъзмездна финансова помощ)

Бенефициент

Агенция „Пътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

Адрес: 1606 София, бул. “Македония” №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132

Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Георги Терзийски

Уеб сайт на проекта

http://www.api.bg/index.php/bg/proekti/opt/podgotov01112018/

Информация за проекта може да откриете тук

Таг