Подготовка на проект Път І-1 /Е-79/ „Видин-Монтана-Враца“

Пълно наименование на проекта

Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ „Видин-Монтана-Враца“

BG16M1OP001-5.001-0009-C02

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020

Държава

България

Регион

Северозападен район, Области Видин, Монтана, Враца

Кратко описание на проекта

Проектът има за цел да осигури пълна проектна готовност за модернизацията на четирите пътни участъка: Видин-Димово, Димово-Бела-Ружинци, Ружинци-Монтана и Монтана-Враца с обща дължина около 125 км, като част от Транс-европейски транспортен коридор „Ориент/ Източно-средиземноморски“.

Описание на проекта и цели

Начало на проектното трасе е края на инфраструктурата на Дунав мост 2, а края - началото на обхода на гр. Враца. Проектът включва модернизация на съществуващия път, изграждане на обходи на населените места, пресичания на две нива и включване и отделяне посредством пътни възли. Към настоящия момент път Е-79 е с непостоянен габарит, отсечки в различно експлоатационно състояние и трасе, преминаващо през населени места. Изброените факти водят до непостоянна ниска скорост, задръствания, ПТП, негативни екологични въздействия, което не удовлетворява изискванията за път от основната Транс-европейска транспортна мрежа съгласно Регламент (ЕС) № 1315/2013.

Предмет на настоящото проектно предложение е осигуряване на пълна проектна готовност за модернизацията на четирите участъка: Видин-Димово, Димово-Бела-Ружинци, Ружинци-Монтана и Монтана-Враца с обща дължина около 125 км. Техническите параметри на пътя са следните: проектна скорост 120 км/час; пътен габарит Г-28 и товароносимост на пътната настилка 11,5 т/ос. Изпълнението на проекта включва: проектиране – идеен и технически проект, изработване на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), археологически проучвания, изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието и технически контрол по част „Конструктивна“, изготвяне на планове за управление на околната среда и за собствен екологичен мониторинг на ОС, извършване на одит по пътната безопасност на фаза идеен и технически проект, изготвяне на план за управление на строителните отпадъци, изпълнение на мерки за информиране и публичност и управление на проекта.

Основната цел на настоящия проект е извършване на подготвителни дейности, необходими за стартиране строителството на проект „Видин – Монтана - Враца“ с цел успешна реализация на инвестиционния проект, което от своя страна ще позволи реализирането на концепцията за конкурентноспособна и устойчиво развита транспортна система, постигане на желаната устойчива мобилност на хора и стоки, насърчаване развитието на вътрешния пазар на Общността, териториалното, икономическо и социално сближаване, обществено благополучие, безопасност и сигурност за европейските граждани.

Специфичната цел на настоящия проект е да бъдат изготвени документи, насочени към ефективната подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта.

Очаквани резултати, постижения

  • изготвен идеен и технически проект за участъци: „Видин – Димово“ и „Димово – Бела - Ружинци“ 
  • изготвен идеен и технически проекти за участъци: „Ружинци – Монтана” и „Монтана - Враца” 
  • изработен Доклад за ОВОС и Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ Решенията по ОВОС и по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони;
  • извършено археологическо издирване на терен;
  • изпълнен одит по пътна безопасност;
  • изготвен план за управление на околната среда;
  • изготвен план за собствен екологичен мониторинг на околната среда;
  • изработен план за управление на строителните отпадъци;
  • изготвени комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционни проекти за четирите участъка: „Видин – Димово“ и „Димово – Бела – Ружинци“, „Ружинци – Монтана“ и „Монтана – Враца“.

Бюджет на проекта

Обща стойност на проекта – 2 774 352,12 лева;

Обща стойност на допустимите по ОПТТИ разходи – 2 652 851.96 лева

% принос на ЕС

85 %

Европейско съфинансиране в лева

2 254 924,17 

Национално съфинансиране в лева

397 927,79 

Собствени средства

121 500,16 

Начална дата

28.10.2016 г. (дата на договора за безвъзмездна финансова помощ)

Финална дата

31.12.2021 г. (краен срок на договора за безвъзмездна финансова помощ)

Бенефициент

Агенция „Пътна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

Адрес: 1606 София, бул. “Македония” №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132

Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Уеб сайт на проекта

http://www.api.bg/index.php/bg/proekti/opt/podgotovka-na-proekt-pt-i-1-e-79-vidin-montana-vraca/

Информация за проекта можете да откриете тук

Таг