Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища

Пълно наименование на проекта

Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP)

BG16M1OP001-4.001-0007-C01

Кратко име на проекта

RPSSP

Фонд

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Оперативна програма

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Държава

Република България

Регион

Варна, Бургас и София

Кратко описание на проекта 

Предназначението на проекта е да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, свързани със защита и превенция на риска на критична инфраструктура, сигурността на транспорта и веригите за доставки относно борбата с хибридните заплахи.

Описание на проекта и цели

Проектът предвижда проектиране, доставка на оборудване и изграждане на системи за сигурност, интеграция и визуализация на територията на пристанищните терминали за обществен транспорт с национално значение „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток 1“ като част от мерките, необходими за потискане на рисковия потенциал и подобряване на възможностите за осигуряване на оперативна сигурност.

Доставени са първични видео средства, в т.ч. високотехнологични термални камери и камери с вградена аналитична обработка на събития, асоцииране на първичните средства в модулни технически комплекси за сигурност, комуникационно осигуряване на преноса на първичната информация до оперативните центрове за мониторинг и управление и ресурсно осигуряване на центровете със системи за съхранение, аналитична пост-обработка и анализ.

Необходимостта от технологично усъвършенстване и предоставяне на качествено ново ниво на обслужване в зоната на морските пристанища на Република България поставя пред ДППИ комплекс от задачи, основната от които е осигуряването на устойчивост и непрекъснатост на дейностите и процесите. С цел да се осигури устойчивост е от ключово значение да се развие потенциал за превенция на рискови събития и дефиниране на ясни принципи и технологични предпоставки за развиване на системите за сигурност и контрол на територията на морските пристанища.

Допълнителен акцент към този приоритет поставя и текущата рискова среда в геополитически и регионален аспект, която влияе върху актуалната система от заплахи и предефинира възникващата необходимост за технологична модернизация от системите на интегрирания технически комплекс за сигурност и превенция на рискове.

Главна цел: Подобряване на управлението и постигане на устойчиво качество на бизнес процесите в морските пристанища на Република България чрез модернизация на системите и технологиите за сигурността. Създаване на условия за развитие на устойчива и конкурентна среда за ефективен морски бизнес с измеримо ниво на риска и сигурност за хората и товарите.

 

Специфични цели на проекта:

  •  Постигане на качествено ново ниво на превенция на установената  с текущ одит система от заплахи и акумулираният в резултат от тази система рисков потенциал, характерен за обектите в обхвата на дейност на ДППИ;
  •  Развиване на техническа инфраструктура, която да осигури съответствие с въведените с Наредба № РД 02-20-6  от 19.12.2016 г. за технически изисквания за физическа сигурност на строежите и свързаните с тази наредба стандарти;
  •  Да се постави основа за прилагане в дългосрочен план на интегриран подход за мониторинг и превенция на риска, защита на собствеността и осигуряване на устойчива среда за развитие на специфичните бизнес процеси на територията на обектите в обхвата на ДППИ;
  •  Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи.

Резултати, постижения, влияние

С реализацията на проекта е постигнато разширяване на зоните за интегрирана сигурност и контрол в морските пространства на Република България, чрез изграждането на два командни и контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на комплекса от технически системи, свързани чрез платформа за интегрирана аналитична обработка на първичната информация, превенция и устойчиво потискане на рисковите потенциали.

Изпълнените модерни компютърно базирани технически системи за сигурност на пристанищните терминали „Варна-Изток“, „Варна-Запад“ и „Бургас-Изток 1“, позволяват непрекъснато видеонаблюдение като част от мерките, необходими за потискане на рисковия потенциал и подобряване на възможностите за осигуряване на оперативна сигурност на същите.

Изградена е комуникационна линия между системите за видеонаблюдение на ДППИ и ГД „БОП“, с което е предоставен достъп до новоизградените системи за видеонаблюдение на трите пристанищни терминала от служители на ГД „БОП“.

Бюджет на проекта

7 231 917,60 лева

% принос на ЕС

 71.17 %

Европейско съфинансиране в лева

5 147 258,30

Национално съфинансиране в лева

908 339,70 

Собствени средства

1 176 319,60 

Начална дата

08.11.2016 г.

Финална дата

30.10.2019 г.

Бенефициент

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Контакти на бенефициента

гр. София

бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Тел.: 02/ 807 99; факс: 02/ 807 99 66

e-mail: office@bgports.bg

www.bgports.bg

 

Уеб сайт на проекта

http://www.bgports.bg/bg/page/130

Информация за проекта можете да откриете тук

Таг