Сигурността, бързината и комфортът на пътуване са определящи за българите, според социологическо проучване

Социологическо проучване, проведено през месец април 2019г. по поръчка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дава подробна информация за навиците на пътуване на българите. Изследването е национално –представително и обхваща 2007 граждани на възраст над 15 г.

Поне веднъж в годината извън населеното си място пътуват 70% от българите. Сравнително редовно обаче (поне един в месеца) пътуват малко повече от половината от тях – около 38% от българите.

 Най-използваните видове транспорт при пътувания в страната са автомобилният с 46%, автобусният 42%  и ЖП транспортът  с дял от 11%.

Най-важните неща при избора на начин на пътуване са: сигурността (за 58% от пътуващите), бързината (времето за пътуване – за 45%) и комфорта (също 45%). Точността и предвидимостта на транспорта (да пристига на време) са важни за 37%, а най-ниската цена – за 32% от пътуващите.

В изследването са обхванати  разнообразни теми: навици на информиране и медийно поведение на населението; мнение на българите относно инфраструктурни проекти, финансирани с евросредства  и други.

Социологическото проучване е резултат на изпълнение на дейности по проект BG16M1OP001-5.002-0007 „Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания". Допълнителна информация можете да намерите в приложената презентация.

Files: