Проект на версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ

Управляващия орган на ОПТТИ публикува проект на версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ. Единствената промяна във версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ е за удължаване на срокът за кандидатстване и за подаване на формуляри за кандидатстване по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата до 31.12.2022 г.

В края на ноември 2020 г. към Европейската комисия е изпратено за съгласуване изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. и в тази връзка е предвидено в следваща версия Насоките да бъдат актуализирани и приведени в съответствие с програмата след одобрение на последното изменение на ОПТТИ от Европейската комисия.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.3 на Насоките по ОПТТИ в срок до 17.12.2020 г.