Сигнали за нередности по ОПТТИ и ПТС

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения , обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., изм. и доп., бр. 65 от 28.07.2023 г.

Предмет

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

(2) Този закон се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения.

(3) Този закон не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор.

Цел

Чл. 2. Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Тук можете да изпращате Вашите сигнали за нередности.

1. Нередност, съгласно определението, дадено в чл. 2, параграф 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагане на тази разпоредба , произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове , което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

2. Съмнение за измама, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама.

3. Измама (по отношение на разходи), съгласно определението, посочено в чл. 1, параграф 1, буква “a” от Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности, приета на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

  • използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;
  • прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;
  • разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

4. Сигнал за нередност, съгласно определението, дадено в параграф 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на НАНЕСИФ, е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. За да представлява сигнал за нередност, тази информация като минимум трябва да дава ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността.

5. Съгласно чл. 4, ал. 2  от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред пасивната и активната корупция, когато са извършени умишлено, представляват престъпления.

„Пасивна корупция“ означава действията на публичен служител, който пряко или чрез посредник поиска или получи облаги, независимо от естеството им, за себе си или за трето лице, или приеме обещание за такава облага, за да извърши или да се въздържи от извършването на действия в съответствие със своите служебни задължения или при изпълнението на своите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на Съюза.

„Активна корупция“ означава действията на всяко лице, което пряко или чрез посредник обещае, предложи или предостави облаги, независимо от естеството им, на публичен служител за него или за трето лице, с оглед извършване или въздържане от извършване на действия от служителя в съответствие със служебните му задължения или при изпълнението на неговите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на Съюза.

Всяко лице може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура". Сигналите за нередности могат да са устни или писмени. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти, съфинансирани от Оперативната програма.

Алтернативно, може да подадете Вашия сигнал за нередности по ОПТТИ/ ПТС по някой от следните начини:

1. на електронна поща: signalsoptti@mtitc.government.bg

2. на телефони 9409 207 и 9409 375,

3. в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията

4. при наличие или съмнение за връзка на някой от служителите в УО на ОПТТИ/ ПТС, компетентни да разглеждат сигнали за нередности, със случая на нередност, до един от следните органи:

  • министъра на транспорта и съобщенията;
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи - afcosbg@mvr.bg;
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия - https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_bg.

Обработката на Вашите сигнали се извършва в съответствие с Вътрешните правила за администриране на нередности на УО на ОПТТИ/ ПТС, част от Процедурния наръчник на УО на ОПТТИ/ ПТС, наличен тук и тук https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/14360

 

logo

 

eppohttps://www.eppo.europa.eu/bg

 

 

 

eucommhttps://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/index_en

CAPTCHA
Антиспам проверка