СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) съобщава, че на 31.05.2021 г. в хотел Метрополитън, зала София, на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 64, от 10:00 часа ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка с всички приложения и материали към него и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, на основание чл. 21, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).

Докладът по екологична оценка с всички приложения и материалите към него (с отразени резултати от консултациите, проведени по реда на чл.20 от Наредбата за ЕО), както и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., са предоставени за публичен достъп за запознаване в периода от 10.05.2021 до 30.05.2021 г., в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дирекция „Координация на програми и проекти“ на адрес: гр. София 1000, ул. Генерал Гурко № 6, ет. 4, фоайе, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч., както са публикувани и на интернет-страницата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/7314

 

Лице за контакт от страна на МТИТС:

инж. Галина Василева, директор дирекция „Координация на програми и проекти“;

Мартин Георгиев, началник на отдел „Програмиране”, дирекция „Координация на програми и проекти”;

инж. Ивета Колева, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Програмиране”, дирекция „Координация на програми и проекти”

телефони: 02/9409 885; 02/9409 395, е-mail: Programming@mtitc.government.bg