Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” – 31.12.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. кани желаещите да подават проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като  обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”.

Чрез изпълнение на дейностите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”, ще се даде възможност на научно-изследователските организации/структури  да ориентират своите изследвания в областта на аквакултурите към приложни дейности, свързани с практиката, ще се скъси пътя на тяхната развойна дейност до производителите на аквакултури, които ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в производството си. Може да се очаква издигане на нивото на използваните технологии в производството на аквакултури, прилагане на иновативни практики, осигуряване на по-лек достъп на производителите до иновативни решения и технологии, по-високо равнище на опазване на околната среда, повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността им, цялостно ще се оптимизират процесите на производство и управление на стопанствата.

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Проектите по настоящата процедура се изпълняват на територията на Република България.

Максималната продължителност на изпълнение на един проект не следва да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” е 3 033 492,33 лв., от които 2 275 119,25 лв. са от ЕФМДР и 758 373,08 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 10 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 350 000 лв.

Безвъзмездната финансовата помощ е в размер 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които 75 на сто са осигурени  от ЕФМДР и 25 на сто от националния бюджет. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г.), се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • * организации в областта на рибарството – акредитираните висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) или факултети и други звена, съгласно чл. 25, ал. 1,2 и 3 от ЗВО, институтите на Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА), научни звена към предприятия, научни центрове към обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове.

Съгласно Параграф 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), „научна организация“ е всяко юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.

Кандидатите трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15, б. „бб“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (РДПНИРИ) и да разполагат с необходимата научно-иследователска инфраструктура (т. 15, б. „вв“ от РДПНИРИ).

 • * регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Рибарство“, съвместно с научна организация или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача.
 • * на производители на аквакултури и асоциации на организации на производители, съвместно със свои членове и научна/и организация/ии или научен колектив, сформиран за решаване на определена задача.
 • * по-горе кандидати, съвместно с аналогични структури от други страни.

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.

Допустими партньори по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

 • * организация или сформиран научен колектив за изпълнение на определена задача е задължителен партньор за всички кандидати.

 

Допустимите дейности са посочени в т.13.1 от Условията за кандидатстване, и са, както следва:

 •   разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на места, подходящи за аквакултури, включително избор на място;
 •   решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за отглеждане и развъждане като обект на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното отглеждане на ценни видове аквакултури;
 •   подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на аквакултури;
 •   въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия момент за интензивно отглеждане като обект за аквакултури;
 •   опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към опазване на водната околна среда, вкл. в опазването и възпроизводството на водните животни ex-situ, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 •     подобряване на здравният статус на аквакултурите;
 •     нови или подобрени системи за управление и организация на производството;
 •     създаване/развитие на научно-изследователска инфраструктура, която предлага услуги в подкрепа на иновациите и е насочена към прилагането на иновации в практиката;
 •     изграждане/развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и развойна дейност към научните организации в областта на рибарството.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно:

 •   Краен срок за задаване на въпроси - до 17:00 ч. на 11 март 2019 г. включително

 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 1 април 2019 г.

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на пълния пакет документи по процедурата.

Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 "Иновации в аквакултурата", мярка 2.1 "Иновации в аквакултурата"

Условия за кандидатстване по процедурата можете да намерите ТУК.

Условия за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Приложения към Условията за кандидатстване можете да намерите ТУК.  

Приложенията към Условията за изпълнение можете да намерите ТУК.

Въпроси и отговори можете да намерите ТУК.