МИГ Завет - Кубрат проведе информационни срещи за бенефициенти

Местна инициативна група Завет - Кубрат проведе в средата на юни поредните си две информационни срещи. Те се състояха в заседателните зали на общините Завет и Кубрат. В тях участваха 23-ма представители на двете общности.

Събитията откри Галя Драганова, изпълнителен директор на МИГ-а. Тя приветства участниците и ги призова да бъдат активни при кандидатстването с проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие, която е подкрепена от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Стана ясно, че приемът на проекти се очаква да започне на 18 юли и ще се осъществи изцяло по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България ИСУН 2020.

В края на събитията на присъстващите бе съобщено, че е в ход разработването на проекта за кандидатстването на МИГ Завет - Кубрат по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР, за прилагане на подхода ВОМР в периода 2021-2027 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.