МИГ „ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА 7.2 ОТ ПРСР

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е 1 002 227, 62 лева.

Основната й цел е развитие на динамична жизнена среда, подобряване на техническата и социална инфраструктура, насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие на територията на МИГ „Девня –Аксаково“.

Допустими кандидати са общините Девня и Аксаково, юридически лица с нестопанска цел и читалища на територията на двете общини, работещи в сферата на социалната и спортната инфраструктура и културния живот.

По мярката ще се финансират дейности, свързани със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони; изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване; изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална, образователна и спортна инфраструктура; изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 19 558 лева, а максималният - 391 160 лева.    

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.08.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна