МИГ Исперих удължи приема на проекти по мярка 1.3

Местна инициативна група Исперих удължи времето за прием на проектни предложения по Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства” от Стратегията си за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целите на процедурата са:

1.  Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и малки за общината земеделски производства;

2.  Насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство на територията, чрез обмяна и споделяне на опит, знания и добри практики за развитие на сектора.

Допустими кандидати са:

1. Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование в професионалните направления: „Растениевъдство, „Растителна защита, „Животновъдство, „Ветеринарна медицина, „Хранителни технологии” и „Биотехнологии.

2. Професионална гимназия, или ЦПО по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство, 623 „Хранителни технологии, 640 „Ветеринарна медицина.

3. Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии, и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

4. Неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите.

Допустими дейности:

Подпомагат се дейности по организиране на групи от земеделски стопани от територията на МИГ Исперих и провеждането на посещения за краткосрочен обмен на опит в земеделски стопанства.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 18 000 лева.

Крайният срок за приемане на проектните предложения е до 16:30 часа, на 30 август 2022 г.

Кандидатстването е изцяло по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България ИСУН 2020.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.