ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА LIFE

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден, по време на който бяха представени програма LIFE и отворените покани за подаване на проектни предложения. Присъстващите на събитието бяха запознати с подпрограмите „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ и „Преход към чиста енергия“ в област „Действия по климата“, както и с подпрограмите „Опазване на природата и биологично разнообразие“ и „Кръгова икономика и качество на живот“ в област „Околна среда“.

Експерти обясниха какъв е обхватът на подпрограмите от програма LIFE, към какви цели, дейности и бенефициенти са насочени, какъв тип проекти ще подкрепят и към какви резултати са ориентирани. Беше обърнато внимание на апликационната форма. Участниците в срещата научиха какво представлява формулярът за кандидатстване, кои са ключовите индикатори и как да оформят проектното си предложение така, че то да получи възможно най-много точки при оценката. Бяха дадени насоки при разработване на бюджета му и разяснения за видовете допустими разходи.

По време на информационния ден бяха представени добри практики и успешни идеи, финансирани от LIFE. Бенефициенти по програмата споделиха своя опит и презентираха проектите, върху които работят.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна