Гимназията по транспорт и строителство в Разград приключи успешно проекта за ученически практики

Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски” в областния град успешно завърши дейностите по проект „Ученически практики - 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Проектните дейности приключиха с връчване на Удостоверения за проведена практика на реално работно място и изплащане на стипендии на включените в проекта ученици. Те бяха тридесет и трима, разпределени във фирми-партньори на гимназията. Младежите обучаваха избрани от фирмите наставници. Заниманията на учениците през целият период на обучение в реална работна среда се проследяваха от учителите по професионална подготовка в учебното заведение.

Проектът подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите на Република България.

Основната цел е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Допълнителните практики на учениците и взаимодействието им с работодателите повишава взаимния интерес към обучението чрез работа.

Активното сътрудничество с бизнеса приближава в максимална степен знанията и уменията на децата до изискванията на реалната работна среда, което улеснява прехода от образование към заетост и допринася за намаляване на младежката безработица.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.