Оборудват компостиращата и сепариращата инсталации в Разград по европроект

Започна доставката на оборудването за компостиращата и сепариращата инсталации на Регионалното депо за битови отпадъци в областния град. Това става в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Машините и апаратурата са закупени след проведена обществена поръчка. Доставен е мини челен товарач, който до изграждането на инсталацията ще се съхранява заедно с получения по-рано трактор в Центъра за събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от бита в града.

Автопаркът, който ще обслужва двете инсталации ще включва още два сметосъбиращи автомобила с контейнери, голям челен товарач и мотокар. Ще бъдат доставени и мултилифт контейнери.

Предстои да бъде извършено обучение за експлоатация на техниката след което тя ще бъде използвана за оперативната работа на инсталацията, свързана с товарене, разтоварване, смесване и преработка на разделно събраните зелени отпадъци, както и за разпръскване на компост по земеделски и горски площи.

Междувременно се извършват и строителните работи по изграждането на съвременното съоръжение, което ще способства за подобряване качеството на околната среда за жителите в общините от област Разград чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии.

В рамките на проекта към момента са изпълнени дейности на стойност 1 300 000 лева.

Целта на инвестицията е да се намали количеството депонирани отпадъци на територията на общините членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Разград, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Завет, Исперих и Кубрат, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и оползотворяване на зелените биоотпадъци чрез компостиране.

Общата стойност на проекта е 13 563 028,56 лева, от които 4 971 971,68 лева са съфинансиране от страна на бенефициента и партньорите.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.