В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ В ПП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ СЕ ПОЯВИ РАСТЕНИЕ ОТ ЗАЩИТЕН ВИД

Бяла водна лилия (Nymphaea alba) се появи в Природен парк „Златни пясъци“ в резултат от изпълнението на проекта „Подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в ПП „Златни пясъци“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.  и се реализира от дирекцията на парка. Общата му стойност е 103 770,32 лв.  

Възстановяването на популацията на този защитен вид растение е индикатор за чистота на местообитанията и води до завръщането на прелетни и постоянно гнездящи птици, между които ръждив ангъч, малък корморан, ръждива чапла, сива чапла, както и видовете блатна костенурка и обикновен тритон. Появата на водната лилия е следствие от  системно изследване на физико - химичните и микробиологични характеристики на повърхностните води на „Малко водно огледало” и „Голямо водно огледало”, ръчно почистване на растителността на 50% от повърхностните води на водните огледала и осигуряване на светлина и кислород на растителността. В изпълнение на проекта е възстановен водният режим на „Малко водно огледало” и е намален рискът от пресъхване и загуба на растителни видове в езерото. Изграден е декоративен улей от чешма „Юбилейна” до него, благодарение на който целогодишно е осигурена чиста вода.

След проведени консултации с експерт-флорист и съобразно неговите препоръки е запазено и разширено разпространението на Обикновена пърчовка, като стремежът е да се намали рискът от загуба на този вид в защитената зона. За целта се  извършва отстраняване на храстовата и дървесната растителност и се коси два пъти през годината. Ежегодно се извършва оценка на състоянието на вида и местообитанието му.

Проектът е стартирал на 19.09.2018 г. и ще приключи на 19.10.2023 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна