Покана за пресконференция по европроект на Община Разград

Община Разград организира на 22 юли 2022 г. (петък), от 11:00 часа, в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, бул. „Бели Лом“ № 28, стартова пресконференция по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“.

В рамките на събитието ще бъдат официално представени параметрите на проекта – срок, бюджет, принос на Европейския съюз, основни цели и дейности, очаквани резултати и др.

Основната цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

Проектът „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ се осъществява в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Разград 2020 по процедура №BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.