МИГ Исперих приема проекти за инвестиции в земеделски стопанства

Местна инициативна група Исперих обяви втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Кандидатите за подкрепа могат да бъдат:

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020. Групите производители, признатите организации на производители както и всички техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на община Исперих.

3. Допустими получатели за колективни инвестиции - могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т.2.

Сред допустимите дейности са:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

2. Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на земеделски продукти;

3. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

4. Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;

5. Разширяване на производството.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 92 838,51 лева.

Крайният срок на приема е до 16:30 часа на 23 август 2022 г.

Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи по проекта.

Ставката се увеличава с допълнителни:

• 20 процентни пункта за млади земеделски стопани;

• 20 процентни пункта за колективни  инвестиции;

• 20 процентни пункта за операции, подпомагани в рамките на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ);

• 20 процентни пункта за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР.

Максималното комбинирано подпомагане по мярката не може да надхвърля 90% от размера на безвъзмездната помощ за проекта.

При интензитет на помощта 50%:

Минимален размер на БФП - 5 000 лева.

Максимален размер на БФП - 50 000 лева.

При максимално комбинирано подпомагане с интензитет на помощта до 90%:

Минимален размер на БФП - 9 000 лева.

Максимален размер на БФП - 90 000 лева.

Проектните предложения се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.