ОБЩИНА ВАРНА ПОДАВА ДВЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПМДР И ПРСР

Общинските съветници от комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласие Община Варна да кандидатства по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа на рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Проектното предложение предвижда облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“. Целта е да се създаде модерна многофункционална паркова и рекреационна зона за отдих с възможност за практикуване на различни видове спорт и обособяване на девет паркоместа. 85% от средствата по проекта са безвъзмездна финансова помощ, а 15% е съфинансирането от националния бюджет. Членовете на комисията дадоха съгласието си Община Варна да осигури средства в размер до 469 399 лв. с ДДС от общинския бюджет за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 август 2022 г.

Съветниците одобриха и предложението Община Варна да кандидатства по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Администрацията подготвя проектното предложение съвместно с Община Аврен. Мярката предоставя възможност за създаване на местна инициативна група, в рамките на която могат да се включат четири села от Община Варна – Звездица, Тополи, Казашко и Константиново. Общината ще осигури 58 674 лв. с ДДС за мостово финансиране преди възстановяването им от европейската програма. 8 400 лв. ще бъдат собственият принос за учредяване на местната инициативна група. Проектното предложение трябва да се подаде най-късно до 31 юли 2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна