ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА „ЕВРО-МЕД“ 2021-2027

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден за втората покана по програмата за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД), който се проведе в дистанционен формат.

Програмата обхваща 69 района от 14 държави и е с бюджет 294 млн. евро. Тя подкрепя сътрудничеството през средиземноморските граници и предоставя средства за проекти, разработени и управлявани от публични администрации, университети, частни и граждански организации. Обединява партньори от 10 страни - членки на Европейския съюз: България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания, както и четири държави кандидат-членки – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Програмата подкрепя дейности, насочени към развитие на нови технологии, преход към кръгова икономика, намаляване на риска от бедствия, запазване на биоразнообразието, зелени жилищни площи, насърчаване на устойчив туризъм и подкрепа на сътрудничеството.

В рамките на информационния ден участниците бяха запознати с целите и възможностите за включване в програмата, условията за допустимост на проектните предложени, подбора на партньори, процеса на кандидатстване и други теми, свързани с втората покана по програмата. Нейният бюджет е 86 млн. евро. Тя подкрепя съвместни проекти в четири тематични области: „Иновативна икономика“, „Природно наследство“, „Зелени жилищни площи“ и „Устойчив туризъм“. Партньори по проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични и неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др. Програмата осигурява 80% финансиране на всеки проект, 15% е националното съфинансиране, а 5% от бюджета е собственият принос на участниците. Водещ партньор трябва да бъде публичен орган или орган, управляван от публично право. Втората покана адресира три типа проекти: „Проучване“ – меки мерки, свързани с анализи и общи решения, „Тест“ – практическо изпробване на решения, инструменти, политики, стратегии и др. и Трансферни проекти, оптимизиращи и споделящи вече изработени инструменти, планове и политики.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по поканата е 27.10.2022 г. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна