ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Разград е партньор по проект „Променяме се с климата“

78 преподаватели от училища-партньори взеха участие в присъствено обучение в гр. Поморие от 11 до 15 юли 2022 година, по програмите „Екологично  образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и „Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”. Обучителните програми са разработени от „Институт за прогресивно образование” в рамките на проект „Променяме се с климата”, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм в България.

Водещ бенефициент по проекта е СУ „Цветан Радославов” гр. Свищов, а негови партньори са ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Разград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, СУ „Константин Петканов” гр. Бургас, ПГСС „Бузема” гр. София, Първо ОУ„Никола Вапцаров” гр. Берковица, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Белица, както и Институтът за прогресивно образование  - София, екологичното сдружение „За Земята” и Норвежкото дружество за опазване на природата.

Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, чрез които да се информират училищните и местните общности относно мерките за смекчаване влиянието на изменението на климата.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.