МИГ Завет - Кубрат започна прием на проекти за преработка или маркетинг на селскостопански продукти

МИГ Завет - Кубрат обяви процедура за прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на Стратегията за Водено от общностите местно развитие”. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани с минимум стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

4. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на общините Завет или Кубрат.

Сред допустимите за финансиране дейности са:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
  • намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
  • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
  • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
  • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  • подобряване на енергийната ефективност в предприятията;
  • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Времето за подаване на проектни предложения е до 17:30 часа на 14 октомври 2022 г.

Бюджетът на настоящия прием е 249 364,50 лева.

Интензитетът на подпомагане е до 50% от допустимите разходи за проекти на микро, малки или средни предприятия, а за проекти на големи предприятия, финансовата помощ е до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за конкретен проект е 9 779 лева, а максималният размер на допустимите разходи е 391 160 лева.

Подаването на проектните предложения става по електронен път чрез Информационната система ИСУН 2020.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.