МИГ Завет - Кубрат проведе традиционния си празник

Празник под надслов „Територията на МИГ Завет - Кубрат – постигнати успехи и отворени възможности” се състоя в дните 29 и 30 юли в град Завет.

Събитието уважиха жители и гости на двете общини, земеделски производители, представители на бизнеса, партньори от местните власти, образованието, културата и нестопанския сектор.

В първия ден на празника в Заседателната зала на Община Завет се проведе Тематичен форум. Откри го председателят на Управителния съвет на местната инициативна група Халиме Мехмедова.

Приветствия към участниците в него отправиха кметът на община Завет Ахтер Велиев и заместник - кметът на община Кубрат Мирослав Йорданов.

Изпълнителният директор на МИГ-а Галя Драганова представи анализ на въздействието от изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Експертът по прилагане на Стратегията Гюлджан Касим, отчете напредъка по нейното изпълнение.

Постигнати резултати от успешно осъществени проекти, финансирани от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат от представиха представители на двете общини.

По покана на организаторите управителят на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград Юлиян Данаилов разгледа възможностите и перспективите през програмен период 2021-2027 г.  Последва оживена дискусия, след която тематичния форум беше закрит.

На следващия ден, 30 юли, в откритото пространство пред Народно читалище „Саморазвитие 1902” и градския парк се състоя Общностен празник. Имаше изяви на музикални и танцови формации, много забавни игри и веселие, рисунки, изненади и специални ефекти за най-малките присъстващи.

За пръв път се включиха и местни производители със свои продукти, които бяха дегустирани с охота от гостите.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.