Обучения за бенефициенти проведе МИГ Завет - Кубрат

На 13 септември в заседателната зала на Община Завет и на 14 септември в заседателната зала на Община Кубрат, МИГ Завет - Кубрат проведе две обучения за бенефициенти. Те протекоха при един и същ дневен ред и в тях участваха над 20 представители на местните общности.

Обученията откри изпълнителният директор на МИГ Завет - Кубрат Галя Драганова. Тя поздрави присъстващите за проявената заинтересованост, след което ги призова да бъдат активни и да се възползват от възможностите, които предоставя местната инициативна група на потенциалните и настоящи бенефициенти за развитие на техния бизнес и за територията като цяло. Запозна участниците с предстоящата възможност – кандидатствали с проектни предложения по инвестиционни мерки на ПРСР 2014-2020 г. да могат да провеждат процедури за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор (съгласно депозираното Тринадесето изменение на ПРСР 2014-2020 г.).

По същинската част на обученията беше направена презентация „Прилагане на ПМС №160 от  01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“.

Акцент бе поставен на следните моменти:

  • общи принципи при избора на изпълнител по реда на ПМС №160;
  • стъпки за провеждане на процедурата за избор на изпълнител;
  • основни правила и документация за провеждане на процедурата;
  • разглеждане, оценка и класиране на офертите;
  • необходими действия за провеждане на процедурата;
  • детайли при попълване на публичната покана;
  • критерии за избор на изпълнител от бенефициента;
  • стъпки при обявяване на процедурата;
  • изпълнение на договор;
  • изменение на договор.

Последва дискусия, в рамките на която бяха разгледани и коментирани практически казуси при избора на изпълнител от страна на бенефициентите.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.