Работна среща на ОИЦ - Разград и регионалната Служба за съвети в земеделието

Координаторът на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ) в Разград Светлана Димитрова - Миланова посети Областния информационен център (ОИЦ) и се срещна с неговия екип.

Поводът бе предстоящата информационната обиколка на ОИЦ из Лудогорието през октомври, в рамките на която ще бъдат представени актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по европрограмите и други донори на средства.

В рамките на срещата бе коментирана актуалната към момента информация относно различните интервенции за подпомагането по първия стълб на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС чрез директните плащания.

От териториалния офис на НССЗ разказаха за напредъка в Разградска област в изпълнението на проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., прием 2019 г. Стана ясно, че те са във финален етап и в момента на бенефициентите се оказва съдействие при подготовката на документите за окончателни плащания и попълване на отчетните форми в ИСУН 2020 – за изпълнение на бизнес плановете, ръста на СПО и отчитане на извършените инвестиции.

В хода на работната среща бе отбелязано доброто сътрудничество между регионалните офиси на двете мрежи и провеждането на съвместни информационни срещи и изнесени приемни. По този начин актуалната информация достига до повече потенциални и настоящи бенефициенти на евросредства – земеделски стопани, фирми, организации, институции и граждани.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.