МИГ Завет – Кубрат приема проектни предложения за инвестиции в земеделски стопанства

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

3. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;

4. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на община Завет или община Кубрат;

Сред възможните за финансиране дейности са:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; и/или
  • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; и/или
  • опазване компонентите на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци; и/или
  • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
  • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; и/или
  • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; и/или
  • осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17:30 часа на 30 декември 2022 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) на приема е 413 049,06 лева.

Интензитетът на подпомагане е от 50% до 90% от допустимите разходи, в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от 97 790 лева.

Максималният размер на допустимите разходи е 391 160 лева.

Подаването на проектни предложения става по електронен път чрез Информационната система ИСУН 2020,  с използване на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.