Община Кубрат подготвя четири проектни предложения по европрограмите

Това стана ясно от проведеното десето редовно заседание на местния парламент за тази година.

Първото разработвано проектно предложение „Грижа в дома в община Кубрат” ще бъде подадено в рамките на процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома”, с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси” (ПРЧР) 2021-2027 г.

С него ще се осигури подкрепа в домашна среда за граждани с увреждания и възрастни хора, нуждаещи се от грижа. Проектните дейности предвиждат предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в т.ч. и с увреждания. В рамките на проекта ще се доставя храна, хранителни и продукти от първа необходимост по домовете, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите.

Второто проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в община Кубрат” ще бъде подадено също пред Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 г., по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Укрепване на общинския капацитет”.

За финансиране чрез подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., ще бъдат подадени две проектни предложения - за изграждане на фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на енергия за подпомагане на енергийните потребности на детски, учебни и общински сгради, и за реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на общината.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.