Община Завет продължава изпълнението на социални европроекти

Местната управа подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFPR002-2.001-0083-C01  „Грижа в дома в Община Завет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 329 681,40 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни, зависими от грижа, на територията на всички населени места в общината.

Изпълнението на дейностите започна на 13 януари т.г. и ще продължи общо 14 месеца.

В рамките на проекта, в продължение на 12 месеца ще бъде осигурена грижа в домашна среда на около 75 потребители.

С проектните дейностите ще се достигане до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа, съобразно техните индивидуални потребности. „Грижата в дома” се изразява в предоставяне на почасови, интегрирани, здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране, доставка на хранителни стоки, лекарства, заплащане на битовите сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на административни услуги.

Важна част от услугата е осъществяването на профилактика и превенция на здравето на представителите на целевата група, предпазване от социално значими заболявания, измерване, регистрация и оценяване на виталните показатели на потребителите.

За осъществяване на планираните дейности се предвижда назначаването на 29 лица – домашни помощници, координатори и медицински специалисти, които ще преминат организирани обучения.

Проектът ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността, ще спомогне за подобряване качеството на живот на хората от целевата група и техните семейства и ще способства социалната интеграция на хората с увреждания.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.