Подобряват социалните услуги в Самуил по европейски проект

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на Община Самуил”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 126 042 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Целта е подкрепа в изпълнението на правомощията на общинската администрация по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП).

Проектните дейности предвиждат наемане на трима нови служители за период до 24 месеца, както и обучение и супервизии на общо 15 служители.

Очаква се с евросредствата да се предоставят по-ефективни, ефикасни и качествени грижи на най-уязвимите групи от населението. Стремежът е гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на гражданите, както и правото на всеки на подкрепа за живот в домашна среда и в общността. Цели се и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа за жителите на общината.

Очаква се дейностите да завършат през февруари 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.