Местната власт в Исперих ще подобрява социалните услуги с евросредства

Подписаха договора за изпълнение на проект „Укрепване на капацитетa на община Исперих”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Стойността на проекта е 116 566 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ.

В рамките му ще се назначат трима нови служители на длъжност „Сътрудник социални дейности” за оказване подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнение на правомощията им по Закона за лична помощ (ЗЛП), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за социалните услуги (ЗСУ) в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. Намеренията са да се предоставят по-ефективни, ефикасни и качествени грижи на най-уязвимите групи от населението на общината.

Целите са гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на хората, както и правото на всеки на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, и насърчаване на интегрирания подход при осигуряване на подкрепа на нуждаещите се.

В обученията и супервизиите ще бъдат включени тримата новоназначени и шестнадесет общински служители, които участват в изпълнението на правомощията си по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

Очаква се проекта да приключи в началото на 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.