МИГ Завет - Кубрат започва подготовка на нова Стратегия за периода 2023-2027 г.

В средата на март Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат сключи договор с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат”.

Финансирането е в размер на 46 675 лева и ще се осъществи в рамките на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 г.

Основната цел е създаване на нова стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ, която да се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или от повече от един от Европейските фондове при споделено управление във времето до 2027 година. Тя трябва да включва мерки и да подкрепя дейности, които отговарят на установените нужди на територията на общините Завет и Кубрат.

Процесът на подготовка на стратегията за ВОМР, ще се основава на:

  • анализ на социално-икономическите характеристики на територията на МИГ-а с цел установяване нуждите и потенциала за развитие на двете общини, и
  • проучване степента на информираност, интерес и нагласи на територията на МИГ-а, и идентифициране на заинтересованите страни за подготовка на стратегията за ВОМР.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани обучения на местни лидери и заинтересовани страни, информационни кампании, работни срещи, идентифициране на намеренията за проекти, обществени обсъждания на целите, приоритетите, мерките, финансовото разпределение, критериите за оценка и приоритизирането на проекти.

С участието на местната общност ще бъдат изведени индикаторите за резултат.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е 6 месеца.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.