В Цар Калоян подобряват социални услуги по европейски проект

Това стана възможно с проект „Укрепване на общинския капацитет в община Цар Калоян, който местната управа започна да изпълнява. Финансирането е от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

Обща стойност на проекта е в размер на 45 791 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Основната цел е подкрепа за общинските служители, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) за предоставяне на по-ефективни, ефикасни и качествени грижи на най-уязвимите групи от населението. Стремежът е да се гарантира равен достъп до социални услуги съобразени с потребностите на нуждаещите се, както и правото на всеки гражданин на подкрепа за живот в домашна среда и в общността.

Бенефициентът е доставчик на социалните услуги „Лична помощ и „Асистентска подкрепа по ЗСУ и ЗЛП. Тъй като той не разполага с необходимия капацитет и не е възможно всички задължения и отговорности да бъдат осъществявани в пълнота, по проекта е предвидено наемане, обучение и супервизия на персонал, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

По проекта ще бъде нает нов служител на длъжност „Сътрудник социални дейности, който заедно с още седем служители ще бъде включен в обучения и супервизии.

Очаква се дейностите да приключат през януари 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.