МИГ Исперих подготвя прием на проекти за подобряване на основни услуги за населението

През първата половина на месец април т.г. Сдружение Местна инициативна група (МИГ) Исперих ще обяви прием на проектни предложения мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустимите кандидати могат да бъдат:

1. Община Исперих.

2. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

3. Юридически лица с нестопанска цел, включително МИГ Исперих, за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот, и пазарната инфраструктура.

Сред допустимите дейности са:

А. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, на сгради, свързани с културния живот и обществени дейности (вкл. мобилни такива) като читалища,  младежки и общностни центрове, музейни сбирки и експозиции. Допустимо е инвестициите да са свързани с обзавеждане на центровете за изкуство, занаяти и наследство, ако основната цел на проекта е разнообразяване на услугите за местното население.

Б. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за спорт и отдих, вкл. дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства (спортни и детски площадки, зали стадиони, места за отдих на открито и зони за пикник, и други подобни).

В. Изграждане, реконструкция, ремонт, разширяване на местни пазари, включително мобилни конструкции.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 72 000 лева.

Подаването на проектни предложения ще става по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.