Община Лозница работи по проект за реформиране на социалните услуги

Местната управа започна изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 49 936 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Целта е да се извърши реформиране на социалните услуги в община Лозница, да се улесни прехода към новото законодателство и механизмите на местно ниво, чрез укрепване на административния капацитет.

С една от дейностите ше се обособи „фронт-офис” чрез който общинската администрация ще изпълнява правомощията си по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хора с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП). В офиса ще се назначи сътрудник по социални дейности, който ще информира хората от уязвимите групи относно видовете социални услуги и условията за ползването им. Той ще подпомага и работата на отговорните служители в посочените услуги.

Пряко ангажираните служители с реализирането на политиките в социалната сфера на територията на общината са девет. Всички те, заедно с новоназначения сътрудник ще преминат обучение в рамките на проекта.

Времето за осъществяване на проектните дейности е до март 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.