Общо събрание ще проведе МИГ Завет-Кубрат

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат” ще проведе Общо на събрание на своите членове на 15 май 2023 г. (понеделник), от 16:00 часа, в Заседателната зала на Община Завет.

Дневният ред на форума предвижда да бъдат приети доклад за дейността на Сдружението и отчет на Управителния съвет за 2022 г., финансов отчет, отчет за изпълнението на бюджета и  годишен доклад за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) към края на изтеклата календарна година.

Очаква се да бъдат обсъдени и одобрени Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет -  Кубрат и бюджета на СНЦ за 2023 година, както и да се направят промени в състава на Колективния върховен орган на МИГ Завет - Кубрат.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.