МИГ Исперих актуализира обявата за приема на проекти за подобряване на услугите за общността

Местна инициативна група (МИГ) Исперих удължи приема на проектни предложения по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за ВОМР.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез мярката се подпомагат инвестиции за създаване, подобрение или разширяване на:

  • многофункционални зали за срещи, младежки и общностни центрове и дейности на читалища и културни институции
  • спортни и детски площадки и зали, включително скейтборд, тенис на маса, фитнес
  • места за отдих на открито извън населените места
  • пазарната инфраструктура за продажба на продукти на местни фермери и производители.

Допустими кандидати са:

  • Община Исперих. 
  • Читалища - за дейности, свързани с културния живот.
  • Юридически лица с нестопанска цел, включително МИГ Исперих, за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот, и пазарната инфраструктура.

Времето за кандидатстване е до 16:30 часа на 30 юни 2023 г.

Бюджетът на приема е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 73 260 лева, определен за проекти по Схемата за малки инфраструктурни проекти.

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 20 000 лева.

Максималният размер  на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 391 000 лева.

По схемата за малки инфраструктурни проекти размерът на допустимите разходи за микропроектите, когато са част от обединен проект е от 5 000 до 15 000 лева.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

Проектните предложения се подават по електронен път с Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.