НА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИХА ЦЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СВОМР НА МИГ „БЕЛОСЛАВ“

Информационна конференция по проект „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Белослав“ се проведе в края на май в гр. Белослав. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общият му бюджет е 48 794 лв.

На събитието присъстваха представители от различни сектори – стопански, нестопански и публичен, регистрирани на територията в селския район. По време на срещата бяха представени планираните дейности по проекта, сред които учредяване на МИГ Белослав; популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР; обучение на местни лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на СВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията; координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Присъстващите проведоха дискусии и относно целите и резултатите, които следва да бъдат постигнати. На заинтересованите страни бе предоставена възможност за изразяване на мнения и препоръки, касаещи подготвителните дейности, включени в проекта.

Той е стартирал на 3.04.2023 г. и ще продължи до 3.10.2023 г. 


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна