Земеделски производител от село Сеслав ще изгради плодохранилище с евросредства

В началото на 2023 г. Хасан Яшаров Хасанов подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на плодохранилище и склад в пи №0342010 по КВС на село Сеслав, община Кубрат, област Разград”. Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ Завет – Кубрат.

Общата стойност на инвестицията е 168 953.70 лева, от които 84 476.85 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

Проектът се реализира в чувствителен сектор на земеделието, какъвто е производството на плодове:  семкови овощни видове – ябълки и круши, и костилкови овощни видове – череши.

Дейностите включват изграждане на нова производствена сграда – склад за приемане и съхранение плодове. Ще се построи общо складово пространство за първоначално съхранение на плодове до тяхното преместване в помещение за сортиране, както и малка битова част за съблекални и санитарен възел за персонала.

Сградата ще представлява стоманена конструкция с широчина 12 м и дължина 24 м. Строителството ще бъде сглобяемо – стоманобетонни ивични основи и фундаменти, метални носещи колони и ферми, външни ограждащи стени от термопанели. Покривът е двускатен, покрит с термопанели. Обектът ще бъде с 310 кв.м. разгъната застроена площ.

Дейностите се очаква да завършат най-късно до средата на 2025 година.

В резултат на тяхното изпълнение ще бъдат създадени условия за модернизиране на земеделското стопанство, производство на качествена селскостопанска продукция и създаване на заетост.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.