Закупуват оборудване за пътуващо кино и сценични събития с европари

На 7 август т.г. „Ивет ентъртейнмънт” ЕООД от град Завет подписа договор за изпълнение на проект „Доставка на оборудване за пътуващо кино, представления и културни събития на територията на МИГ „Завет-Кубрат”.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” на местната инициативна група.

Бюджетът на проекта е в размер на 387 740 лева, като 50% са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 50% са собствено участие на бенефициента.

Проектните дейности включват закупуване на техническо оборудване за кинопрожекции, представления и сценични събития, озвучаване и осветление − подиум и покрив за модулна сцена с размери 48 кв. метра, звуково оборудване и оборудване за 3D прожекции пътуващо кино.

Очаква се инвестицията да създаде и развие нови услуги на територията на двете общини - кинопоказ „Пътуващо кино”, организиране и/или техническо и логистично осигуряване със сцена и покривна конструкция за нея, озвучаване, художествено и сценично осветление на концерти, представления, фестивали и различни други културни събития в зала и на открити пространства.

В рамките на проекта е предвидено разкриването на две нови работни места.

Времето за изпълнение на всички дейности е до средата на 2025-та година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.