Студент от СУ „Св. Климент Охридски” стажува в ОИЦ - Разград

Данаил Илиев, студент във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски” избра Областния информационен център (ОИЦ) – Разград да проведе лятната си учебна практика. Бъдещият специалист по  „Комуникационен мениджмънт” бе част от екипа на ОИЦ в продължение на един месец.

В реална работна среда той се запозна с Процедурния наръчник за работата на мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ в България относно провеждането на информационни събития и документите, които се подготвят за тях. Екипът на ОИЦ показа своя богат набор от контактни данни в региона, чрез които необходимата информация достига до своите адресати от различни групи – местни власти, частни и държавни фирми, институции в сферите на културата, образованието и социалните услуги, неправителствени и граждански организации, земеделски производители, медии.

Стажантът се запозна със съдържанието на Единния информационен портал на еврофондовете  www.eufunds.bg, с електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти ИСУН 2020, както и с възможностите за финансиране на европроекти през настоящия програмен период, до 2027-ма година.

Данаил разгледа с интерес секцията на ОИЦ – Разград в Единния портал и направените през 12-те години функциониране на ОИЦ публикации, брошури, филми и други информационни материали. 

След завършване на стажа студентът беше оценен от екипа на ОИЦ и получи сертификат за успешно проведена практика,  информационни и рекламни материали от ОИЦ - Разград.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.