Педагогически специалисти се обучиха по европроект

В периода от януари 2021-ва до септември 2023 година Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград изпълни дейностите по проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Той се осъществи в партньорство с учебни заведения от трите общини – Средно училище „Цанко Церковски” с. Никола Козлево, Средно училище „Неофит Рилски” гр.Твърдица, Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг и Детска градина „Щастливо детство” гр.Твърдица.

Целта на проекта е да осигури възможности за повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти и образователни медиатори от образователните институции – партньори по проекта за работа в мултикултурна среда, предаване на знания и формиране на умения у децата за възприемане на етнокултурните различия, преодолявайки негативните стереотипи и културни дистанции.

В рамките на проекта бяха разработени Програми на четирите образователни институции и бе проведен цикъл от три обучения за повишаване компетентностите на учителите и образователните медиатори. Обученията бяха с присъждане на един, два и три кредита по темите: „Създаване на приобщаваща учебна среда. Същност на мултикултурното и интеркултурното образование”, „Практически подходи за ефективна работа в мултикултурна среда” и „Успешни методи, подходи и практики за работа в мултикултурна среда”.

Над 140 педагози и медиатори завършиха успешно обучението си, като получиха удостоверения за придобитата квалификационна степен. Участниците изразиха своето удовлетворение от участието си в проектните дейности, като споделиха, че за тях е важно да прилагат новите умения и знания в практиката си.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.