Община Кубрат започва изпълнението на социален проект за деца

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0040 „Бъдеще за децата в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Той е на обща стойност 391 161,62 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.

Целта на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, вкл. в домашна среда. Предвидени са и други видове консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот.

Дейностите включват: осигуряване на комплексни грижи и закрила на 500 деца и младежи на възраст до 18 години, здравна профилактика и превенция на болестите при тях, подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда, предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи, повишаване на училищната готовност на целевата група за включването им в образователната система, предотвратяване изоставянето и/или настаняването на деца в специализирани институции и ограничаване предаването на бедността и социалното изключване между поколенията.

В рамките на проекта ще бъдат назначени здравни работници, социален работник, логопед, психолог, рехабилитатор, медиатори и педагози.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е 26 месеца.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.